Kreacionista állam

Összetört kereszt

Ez nem a mi alkotmányunk. A keresztény Magyarország nem a mi hazánk. A keresztény kultúra nem a mi kultúránk. Ezek a mi ellenségeink, nem tehetünk mást, minthogy a megsemmisítésüket tekintsük a célunknak.
Az mi országunk nem e világból való.

Megint jönnek, kopogtatnak.
Miközben ezrek hallnak meg az inkompetenciájuknak köszönhetően, miközben a napnál világosabb, hogy sem az ima, sem a tízparancsolat nem segít a halálos betegségek ellen, miközben a vallásuk lelepleződik, Orbán Viktor a gránitszilárdságú, Húsvéti Alaptörvény kilencedik módosításából próbál magába némi erőt gyűjteni. (Tudom, nem Orbán Viktor nyújtotta be a javaslatot, de a történet szempontjából lényegtelen, hogy melyik kesztyűbáb volt az, a katolikus egyház lándzsahegye, a tízparancsolatozó sültbolond, vagy éppen a 37-et dekázó nő.)  
A módosítás keresztény indentitáspolitikai része a következő (Eltekintve a keresztény-konzervatív közalapítványokba a mi pénzűnkből juttatott százmilliárdok 2/3-dal az alkotmányba betonozásától, amelyek egy választási kudarc esetén is biztosítanák a jelenlegi keresztény kurzus ideológiai hátországát.)

1. cikk

Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”

3. cikk

 Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

https://www.parlament.hu/irom41/13647/13647.pdf

Az indoklás, illetve a részletes indoklás:

„A minden hagyományos értéket, így a két nem (egy nő és egy férfi) teremtettségét is viszonylagossá tevő „modern” gondolatkészlet azonban növekvő aggodalomra ad okot. Az emberi közösségek formáira és tartalmára vonatkozó természeti törvényszerűségek, az azzal harmonizáló és a közösségek fennmaradását biztosító, a Teremtés rendjéből fakadó fogalmak folyamatos fenyegetettsége, adott esetben azoknak az eredetivel ellentétes tartalmú megfogalmazására történő törekvés kétségeket támaszt azzal kapcsolatban, hogy az Alaptörvény értékrendje mentén megvédhetők-e az eljövendő generációk érdekei, jogai és jóléte. Az alkotmányozónak ezért világosan rögzítenie kell a gyermekeket és az eljövendő generációk jogait védeni hivatott alapvető garanciákat, mint az anya nőként, az apa férfiként való teremtettsége; a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való, valamint azon joga, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelésben részesüljön. Ezek a gyermekek és az eljövendő generációk legfontosabb érdekeit szolgáló alapvetések stabil alapot biztosítanak arra, hogy hazánk az eljövendőkben is biztonságot nyújtó, erős közösségként maradjon fenn”

„A nyugati világban tapasztalható új, modern ideológiai folyamatok – melyek a férfi és női nem teremtettsége iránt ébreszt kétségeket – azonban veszélyeztetik a gyermekek Alaptörvényben foglalt egészséges fejlődéshez való jogát. Ahhoz, hogy garantálható legyen a gyermekeknek ez a külön nevesített joga, biztosítani szükséges a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, amelyet az államnak a rendelkezésére álló összes eszközzel meg kell védenie. A születési nem adottság, amelyet megváltoztatni nem lehet: az emberek férfinak vagy nőnek születnek. Az emberi méltósághoz pedig így az is hozzátartozik, hogy minden gyermeknek joga van a születési nemének megfelelő önazonossághoz, melynek része, hogy védelmet élvezzen a testi-lelki integritása ellen ható szellemi vagy biológiai beavatkozásokkal szemben. A Javaslat a fentiekhez illeszkedve biztosítja a gyermekek számára Magyarország alkotmányos identitásán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést, egyértelmű alapokat teremtve ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék valamennyi tagja Magyarország magyar identitását, szuverenitását, a kereszténység nemzetmegtartó szerepét megismerhesse és megóvhassa. Tekintettel az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésében foglaltakra, a Javaslatban foglaltak védelme és biztosítása a széles értelemben vett állam valamennyi szervének kötelessége”

A parlament elfogadta a kilencedik alkotmánymódosítást, a magyar állam megszűnt világi államnak lenni. Orbán átlépte a vörös vonalat. Eredetileg az hazudták, hogy a preambulumban az a himnusz első sora van: „Isten, áldd meg a magyart!”, persze nem azért, hogy istennel kezdődjön az alkotmány. A kereszténység nemzetmegtartó ereje sem a vallás ránkerőltetése. Az állam minden szervének a keresztény kultúrát kell védenie, dehogyis a kereszténységet.

Ebben az alkotmánymódosításban viszont a „Teremtés rendjére”, teremtett nemekre, az anya és az apa nőként és férfiként való teremtettségére hivatkozik Orbán. Az, hogy az emberek kizálólag férfinak vagy nőnek születnének egy fundamentalista vallási dogma, ami szembe megy a tudományos ténnyel, hogy a születendő gyermekek nem elhanyagolható része interszexuális, nem sorolható be egyértelműen a férfi-nő kategóriák egyikébe sem.

Milyen alkotmány építhető a valóság helyett a vallási fantazmagóriákra? Hol van az egyház és az állam szétválasztva? Hol van biztosítva a vallás- és világnézeti szabadság?

Egy alkotmánynak a nemzet tagjai által elfogadott közös minimumnak kellene lennie, ahelyett, hogy a politikai keresztények próbálnák ráerőszakolni a vallástalan többségre a vallásukat. A kereszténység gyengeségét mutatja, hogyha nem vitákban akarják megvédeni az igazukat, hanem az alkotmányba írják bele a vallási dogmáikat. Látod, nekem van igazam, mert az alaptörvény is azt mondja. (Amit én írtam.)

Nézzünk meg két mondatot újra:

„Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést”

„Tekintettel az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésében foglaltakra, a Javaslatban foglaltak védelme és biztosítása a széles értelemben vett állam valamennyi szervének kötelessége”

Jól értem, hogy  itt a széles értelemben vett államról van szó? Ezek szerint egy állami iskolának kötelessége lesz a keresztény értékrend szerinti nevelés. Mit fog ez jelenteni a gyakorlatban? Közös könyvdarálást? Az evolúció helyett a teremtés kerül a NAT-ba, ha már törvényeket lehet az teremtésre alapozni? Reméljük, hogy nem tart már annyi ideig ez az őrület, hogy ezt a gyakorlatban is megtapasztaljuk.

Ez nem a mi alkotmányunk. A keresztény Magyarország nem a mi hazánk. A keresztény kultúra nem a mi kultúránk. Ezek a mi ellenségeink, nem tehetünk mást, minthogy a megsemmisítésüket tekintsük a célunknak.*
Az mi országunk nem e világból való.

*
A rosszindulatú értelmezések miatt szeretném megjegyeni, hogy itt természetesen eszmék elleni, nem személyek vagy tárgyak ellen küzdelemről van szó.

dec 16, 2020
719
5
min read