Áltudományos tananyagok állami forrásokból?

Márkus Gábor református áltudós

A youtube-on böngészve egy érdekes videóra bukkantam Elméletek az emberiség eredetéről címmel.

A Református Tananyagfejlesztő Csoport csatornáján található videóban Márkus Gábor, a Református Pedagógiai Intézet címzetes igazgatója, történelem szakos tanár, lelkész történelemórát tart elsős gimnazistáknak. A videó címe alapján rögtön felkeltette az érdeklődésemet, hiszen a tudomány álláspontja meglehetősen egyértelmű az az emberi faj kialakulását illetően. Az embernek a darwini evolúció általi kialakulásán túl vajon milyen elméleteket kíván bemutatni diákjainak a címzetes igazgató úr?

A videóban egy modern, workshop jellegű órát látunk, a diákok csoportmunkában oldanak meg feladatokat, nyoma sincs a poroszos oktatásnak, a frontális előadásnak, a diákok együtt gondolkodnak a karizmatikus tanárral, aki szinte brillírozik. De hamar kezdődnek a problémák. Gyorsan kiderül, hogy az evolúciós elmélet bemutatása helyett a tanár úr annak rosszindulatú kifordítását mutatja be a diákoknak:

Majd belecsapva a lecsóba a következtek a fiatalföld-hívő, kreacionista „bizonyítékok” következnek, miszerint a dinók együtt éltek a emberekkel:

A videóból nem derül ki egyértelműen, a diákok tisztában vannak-e azzal, hogy a Peruban talált Ica-kövek, amelyek embereket és dinoszauruszokat együtt ábrázolnak, hamisítványok, és hogy a Paluxy folyó árterében található megkövesedett dinoszaurusz lábnyomok között található „ember lábnyomok” a paleontológusok szerint egyértelműen dinóktól származnak . A diákok a tudományosnak bemutatott hamis bizonyítékok hatására ki is mondják azt, amit a tanár úr szeretne: hogy a tudományos lapok gazdasági érdekeik hatására nem publikálják a kreacionista álláspontot alátámasztó bizonyítékokat és cikkeket, csak az „evolucionista hazugságokat”, így nem csoda, ha úgy tűnik, mintha a teremtéselmélet nem lenne egyenrangú lehetőség az evolúciós elmélettel. Mivel a videót látva nem akartam elhinni, hogy a XXI. században egy magyar középiskolában egy ilyen a tudomány álláspontjával homlokegyenesen szembemenő órát meg lehet tartani, ezért nyomozni kezdtem, hogy mégis mi volt ez. A leírásban található linkre kattintva a sejtésem beigazolódni látszott: http://teszt.reftantar.hu/temacsomag/?id=866

"Fejlesztési célok A tanulók ismerjék meg, hogy mit jelent a tudományos elmélet, ami ismert tényeket kapcsol össze, sok mindent megmagyaráz, de állításai nem teljesen igazoltak. Ismerjék fel, hogy a tudományos megismerés arra törekszik, hogy tények mentén leírja a valóságot, és a tények összefüggéseit megismerje; de éppen ezért a tévedés is része a tudományos megismerésnek. Ismerjék fel, hogy az evolúciós elmélet mellett az emberiség múltjában és a kortárs tudományban egyaránt léteznek más elméletek is. Ismerjék meg a kreációs elméleteket és a kreáció – evolúció köztes elméleteit. Ismerjék fel, hogy tudásunk töredékes és kevés adatra támaszkodik, az emberi tudásban van egyfajta bizonytalanság, a tudományos igazságok változnak. Elemezzék, hogy a bibliai teremtéstörténetet nem egy a mítoszok közül, hanem a szöveg szerkesztőinek szándéka szerint bizonyságtétel. A bibliai történetek megértése magyarázatot igényel. Tanulják meg, hogy szükségtelen dolog a teremtés vagy evolúció kérdésben a hitet és a tudást szembeállítani. A tudás ellentéte a tudatlanság, a hit ellentéte a hitetlenség."

Majd megtaláltam a Márkus Gábornak az óráról készített beszámolóját, mely a „Református Tananyagfejlesztő Csoport” Bibliai integráció a természettudományos oktatásban című konferenciáján hangzott el 2018.11.16-án:

sőt a gránitban található radioaktív gyűrűkkel próbálja alátámasztani azt az állítást, hogy a kőzet nem jöhetett létre a geológiai folyamatok által:

ennek a kreacionista érvelésnek a cáfolatát l. itt: http://paleo.cc/ce/halos.htm).

A kérdéseink a következők:
1. A videóban elhangzottak a Magyarországi Református Egyház zsinatának álláspontját képviselik-e? Az ezzel kapcsolatos tananyag elnyerte-e az Egyház jóváhagyását, és az Egyház helyesli-e ennek a tananyagnak az általa üzemeltetett iskolákban való felhasználását? Tisztában van-e az egyház zsinata, illetve a zsinatnak az Egyház iskoláiban használt oktatási anyagok értékelésével, jóváhagyásával foglalkozó szerve azzal, hogy az anyagban tudományosnak feltüntetettnek értelmezhető állítások egy része tudományosan nem állja meg a helyét, ellentétes az emberiség eredetével foglalkozó tudományos kutatók közösségének álláspontjával? (Nevezetesen, hogy az ICA-kövek hamisítványok, hogy a Plauxy folyó árterében talált „emberi lábnyomok” dinoszauruszoktól származnak; továbbá, hogy a videóban elhangzottakkal ellentétben a gránitban található radioaktív gyűrűk természetes geológiai folyamatok eredményét képezik.)
2. A tananyagot tartalmazó http://teszt.reftantar.hu/temacsomag/?id=866 oldal alján található logó szerint „A fejlesztés Magyarország Kormánya támogatásával, az EGYH-KCP-16.6-0127 számú projekt keretében valósul meg.” A „fejlesztés” alatt ez a tananyag (is) értendő? Amennyiben igen, a) megjegyezzük, hogy az EMMI Támogatáskezelőjének honlapjáról letölthető támogatási listán ilyen számon nem találtunk projektet, b) kérdezzük, hogy az EMMI mint támogató elfogadta-e ezt a nyilvánvalóan hamis ősrégészeti, paleontológiai adatokat tartalmazó tananyagot, mint a projekt keretében létrejött projekteredményt?
3. Mi a diák-, pedagógus- és tudományos szervezetek, szakértők véleménye arról, hogy lehet-e, helyes-e Magyarországon állami pénzből áltudományos, a Nemzeti Alaptantervvel ütköző történelem órát tartani?

Az 1.-es és 2.-es számú kérdéseket megküldjük az Magyarországi Református Egyház illetékesei számára.
Természetesen szakértőink bármikor készek kiállni egy nyilvános vitára Márkus Gáborral, vagy a református egyház illetékeseivel szemben.

Egyébiránt tökéletesen egyetértünk Márkus Gábor azon mondatával, hogy ha hazudnak a diákjainak a református iskolákban, akkor mielőbb ott kell, hogy hagyják az iskolát.

jan 16, 2019
97
4
min read